EYELASH(LUANAのみのメニューとなります)
¥7,700
¥8,800
¥8,800
¥2,750
¥2,750
¥3,300
¥3,850
¥4,400
¥4,950
¥5,500
¥6,050
¥6,600
¥7,150
¥7,480
¥1,100
¥2,200
¥3,300
要問合せ
要問合せ
要問合せ
要問合せ
¥1,320
¥8,800
OTHER(LUANAのみのメニューとなります)
¥3,850
¥1,100
¥1,100
要問合せ
¥550
¥1,100
¥2,200
¥0
¥2,200
¥1,100